Overdrachtsbelasting 2% of 6%?

Woensdag 13 December 2017

 

Nog steeds wordt er veel geprocedeerd over het antwoord op de vraag of de verkrijging van vastgoed een woning of een ander object betreft. Het belang is duidelijk: 2% overdrachtsbelasting (woning en aanhorigheden) of 6% (andere onroerende zaken). Duidelijkheid lijkt te bestaan na een aantal uitspraken van de Hoge Raad waaruit afgeleid kan worden dat het gebruik waarvoor het object oorspronkelijk is gebouwd in beginsel bepaald of het een woning is of niet. Vanzelfsprekend "in beginsel"! Kortgeleden volgde er namelijk een uitspraak waaruit anders blijkt. 

In deze zaak stond vast dat de onroerende zaak oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen en gebouwd, namelijk als kantoor. Maar de zaak was inmiddels wel verbouwd. De vraag die de Rechtbank dient te beantwoorden is of de onroerende zaak door latere verbouwing naar zijn aard tot woning is bestemd. Deze vraag moet worden beoordeeld naar het moment van verkrijging van de onroerende zaak. De regels geformuleerd in de uitspraak van de Hoge Raad leiden voor de Rechtbank niet tot een duidelijke conclusie. Het pand was ten tijde van de verkrijging intern geheel gesloopt en er was al een aanvang gemaakt met de opbouwwerkzaamheden. De Rechtbank vond dat er geen sprake meer was van een situatie waarin met niet meer dan beperkte aanpassingen het bouwwerk weer geschikt kon worden gemaakt voor een kantoorfunctie. De bestemming stond wonen maar ook bedrijfsruimtes en kantoren toe.  De rechtbank oordeelt dat de zaak zich ten tijde van de verkrijging bevond in een staat waarvan niet kan worden geconcludeerd dat het zijn bestemming als kantoorpand had behouden, noch dat het bouwwerk inmiddels naar zijn aard was bestemd voor bewoning. Gelet hierop kent de Rechtbank doorslaggevende betekenis toe aan de eisen en/of beperkingen die voor (het gebruik van) de onroerende zaak voortvloeien uit publiekrechtelijke voorschriften. Koper beschikte tijde van de verkrijging over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Daarvan uitgaande - en in weerwil van de wetsgeschiedenis - is de Rechtbank van oordeel dat de onroerende zaak op grond van publiekrechtelijke voorschriften alleen bestemd was voor bewoning en dat dus het tarief van 2% zou moeten gelden.

Het blijft dus spannend en in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval!

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder