Levenstestament

Vrijdag 10 Oktober 2014

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de

behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

U kunt bij de notaris een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op

medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw mening niet meer kenbaar kunt maken dan kan de Kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van zijn beslissing.

 

Wensen op medisch gebied

Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. De bekendste is de euthanasieverklaring. Hierin kunt u bepalen, binnen de grenzen

van de wettelijke mogelijkheden, wanneer u vindt dat er sprake is van uitzichtloos lijden. U kunt ook een ‘niet-behandelverklaring’ opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Ook een ‘behandelgebod’, waarin u verklaart dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer u uw wensen niet vastlegt dan wordt u behandeld volgens de algemeen aanvaarde medische inzichten. Het is een misverstand om te denken dat ouders, kinderen of zelfs uw echtgeno(o)t(e) in dat geval naar eigen inzicht voor u de keuzes mogen maken waarvan zij menen dat ze het beste voor u zijn. Het is zinvol dat u zich, voordat u uw levenstestament laat opmaken, uitgebreid laat informeren. U zou kunnen spreken met uw huisarts en daarnaast kunt u veel informatie vinden op het internet van belangenorganisaties op medische gebied.

 

Beheer van uw vermogen

U heeft binnen uw persoonlijke kring één of twee personen waarvan u meteen zegt dat zij goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies inzake het te voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt

het belangrijk aan culturele of charitatieve instellingen te doneren. U instrueert uw gevolmachtigde op welke wijze hiermee door te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende middelen achter de hand zijn om uw welzijn te waarborgen.

 

Mentorschap / bewind / curatele

Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie vooral niet!) en welke instructies krijgt deze persoon. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de bewindvoerder door u schenkingen wil laten doen aan uw (klein)kinderen, ter besparing van Erfbelasting te zijner tijd. Hiervoor heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Wanneer er niet kan worden aangetoond dat er door u in het verleden met enige regelmaat soortgelijke schenkingen zijn gedaan dan wordt er in de regel geen toestemming gegeven. Wanneer u in uw levenstestament heeft aangegeven dat er juist wel geschonken moet worden en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit de ruimte aan de Kantonrechter om toch toestemming te geven voor de schenkingen.

 

Levenstestament en uw notaris

De notaris is bij uitstek geschikt om u te adviseren over het levenstestament. Wij hebben specialistische kennis van en ervaring met voornoemde onderwerpen. Wij zorgen voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk levenstestamentenregister. Artsen, rechters, andere betrokkenen en iedere andere notaris kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij ons kantoor kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is gewaarborgd en uw levenstestament is altijd terug te vinden. Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm van een notariële akte staat onomstotelijk vast dat u heeft begrepen en gewild hetgeen u heeft vastgelegd in uw levenstestament. Wij zien hier op toe. Dit voorkomt heel vervelende discussies op het moment dat er gebruik moet worden gemaakt van het levenstestament (was er sprake van beïnvloeding of zelfs dwang?).

 (bron:epn)

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met een van de (kandidaat)notarissen van ons kantoor.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder