fiscale maatregelen 2015!

Woensdag 29 Oktober 2014

Belastingplan 2015:

a. geen verlenging tijdelijke maatregelen overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2015 wordt de termijn van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) weer teruggebracht naar 6 maanden. De tijdelijke verruiming van deze termijn tot 36 maanden wordt niet voortgezet. Per 1 januari 2015 wordt ook de termijn van artikel 15 lid 6 Wet BRV gesteld op 6 maanden. De termijn van 6 maanden genoemd in artikel 13 Wet BRV is bij het Belastingplan 2013 verruimd tot 36 maanden indien de vorige verkrijging door een ander heeft plaatsgevonden tussen 31 augustus 2012 en 1 januari 2015.  De termijn van 6 maanden genoemd in de zogenoemde projectontwikkelaarsresolutie is bij het Belastingplan 2013 verruimd en bedraagt 24 maanden na het tijdstip van de eerste ingebruikneming of de ingangsdatum van de verhuur als deze vóór het tijdstip van de eerste ingebruikneming ligt en geldt indien het tijdstip van de eerste ingebruikneming of de ingangsdatum van de verhuur als deze vóór het tijdstip van de eerste ingebruikneming ligt, is gelegen tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015

Deze maatregelen na 1 januari 2015 nog wel door als de vorige verkrijging respectievelijk de eerste ingebruikneming of de eerdere verhuur heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2015. 

 

b. Woning in aanbouw en eigenwoningregeling
De wetgever beoogt ook in de situatie dat concrete stappen zijn gezet waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen, sprake te laten zijn van een woning in aanbouw. Deze uitleg van het begrip ‘woning in aanbouw’ voor de eigenwoningregeling wordt in de praktijk ook toegepast door de Belastingdienst. Het kabinet wil de nu ontstane onduidelijkheid rond het begrip ‘woning in aanbouw’ wegnemen door middels wetswijziging voornoemde beoogde uitleg nadrukkelijk kenbaar te maken. Vooruitlopend daarop zal bij beleidsbesluit worden goedgekeurd dat de huidige praktijk wordt voortgezet.

 

c. Woning in aanbouw en tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling
De tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenkbelasting heeft voor zowel nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen de voorwaarde dat als de schenking wordt gedaan voor de betaling van (een deel van) de koopsom of aflossing van (een deel van) de eigenwoningschuld, de betaling respectievelijk de aflossing plaatsvindt in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Het alleen ondertekenen van een koop/aannemingsovereenkomst in 2014 voor een nieuwbouwwoning of een koopovereenkomst voor een bestaande woning is dus onvoldoende voor toepassing van de tijdelijk verruimde schenkbelastingvrijstelling in 2014. De besteding van het geschonken bedrag ten behoeve van de eigen woning in de zin van artikel 3.111 lid 1 of lid 3 Wet IB moet voor toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting in 2014 geschieden. Indien en voor zover het geschonken bedrag pas na 2014 wordt besteed aan bouwtermijnen is de tijdelijk verruimde vrijstelling daarop niet van toepassing. Op deze hoofdregel wil de regering één versoepeling aanbrengen. Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, is het voorstel goed te keuren dat indien het geschonken bedrag in 2014 nog niet geheel kan worden besteed aan de woning in aanbouw omdat in 2014 nog onvoldoende bouwtermijnen zijn vervallen, de tijdelijk verruimde vrijstelling dan toch van toepassing kan zijn op de besteding van het resterende bedrag in 2015. Het in 2014 nog niet bestede bedrag moet dan besteed worden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015. Mogelijk zal hierbij wel als voorwaarde worden opgenomen dat de levering van de bouwgrond bij notariële akte in 2014 heeft plaatsgevonden. De exacte voorwaarden waaraan deze goedkeuring gebonden is, zullen op korte termijn bekend worden gemaakt.

Nieuws overzicht

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder