Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Opdrachtnemer

1. Pigmans Ras Janssen notarissen (PRJ) is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen), welke kantoor houdt te Eindhoven. Een overzicht van de maten wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door PRJ, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3. Het staat PRJ vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van PRJ te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

4. PRJ voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van PRJ, onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door PRJ.

Artikel 3: Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door PRJ gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PRJ onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor PRJ aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid eveneens beperkt zijn tot het/de in de vorige zin vermelde bedrag of bedragen.

De notarissen verbonden aan PRJ zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval PRJ aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door PRJ bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking als in lid 1 omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

3. Bij het inschakelen van derden zal PRJ zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. PRJ is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door PRJ ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan opdrachtnemer zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Opdracht en tarieven

1. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door PRJ op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht onder toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk gaan leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. PRJ is bevoegd ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht te declareren op basis van de door PRJ en eventuele derden aan de opdracht bestede tijd, tenzij tussen de opdrachtgever en PRJ (schriftelijk) anders is overeengekomen. Kosten en verschotten moeten altijd worden vergoed.

3. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van PRJ voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en PRJ (schriftelijk) anders is overeengekomen. PRJ behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

4. Wanneer meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is PRJ bevoegd een hoger bedrag dan het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van PRJ veroorzaakt wordt door, dan wel zijn oorzaak vindt bij één partij, is PRJ bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens PRJ.

5. PRJ is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. Tevens kan PRJ van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte (een tussentijdse) betaling van de kosten (honorarium en eventuele verschotten) plaatsvindt en/of ter betaling een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

Artikel 5: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan PRJ verschuldigd zijn.

2. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, dan wel de betreffende rechtspersoon onbevoegdelijk is vertegenwoordigd, de betreffende natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3. In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 6: Betaling

Betaling van kosten (honorarium en verschotten) dient te geschieden, zonder beroep op opschorting of verrekening, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan, en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door PRJ bestede tijd op basis van het bij PRJ voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.

PRJ kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Artikel 7: Bewaring

PRJ behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop de werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Artikel 8: Derdengelden

In het kader van de uitvoering van de opdracht zal PRJ mogelijk gelden van de opdrachtgever of derden ontvangen. PRJ zal deze gelden onderbrengen bij een of meer door PRJ gekozen banken. PRJ zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet nakoming van de verplichtingen door een betreffende bank.

Bij de ontvangst van gelden is PRJ onder meer gebonden aan het Reglement contanten. PRJ mag bedragen van vijftienduizend euro of meer niet in contanten in ontvangst nemen. PRJ behoudt zich het recht voor om in alle gevallen betaling van gelden in contanten te weigeren. In geval van betaling in contanten van bedragen groter dan eenduizend euro is PRJ bevoegd de door de bank berekende afstortkosten aan cliënt door te berekenen.

Bij de uitbetaling van gelden is PRJ onder meer gebonden aan het Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD) of daarvoor in de plaats tredende regelgeving.

PRJ is uit dien hoofde in beginsel verplicht en/of behoudt zich het recht voor alleen gelden uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 9: Wwft

Bij de uitvoering van de opdracht zal PRJ onder meer het bepaalde in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht nemen. In verband hiermee is PRJ verplicht om haar cliënten te identificeren en te verifiëren. Tevens kan PRJ in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens de wet mag PRJ zijn cliënt niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. PRJ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PRJ.

Door het verstrekken van de opdracht bevestigen cliënten dat zij bekend zijn met voormelde uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen en verlenen zij voor zover noodzakelijk toestemming aan PRJ voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

Artikel 10: Klachten

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens PRJ zal hij deze klachten eerst aan PRJ naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en/of

- de Geschillencommissie Notariaat, en/of

- de desbetreffende kamer voor het notariaat, en/of

- de burgerlijke rechter.

Artikel 11: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen PRJ en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 12: Overige bepalingen

1. Een vordering op PRJ of een daaraan verbonden notaris kan niet worden overgedragen of verpand.

2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens PRJ in verband met door PRJ verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

3. Alle bedingen van de Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van PRJ, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens PRJ werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van PRJ hebben verlaten.  

4. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Eindhoven, juni 2016.

Particulieren

Speciale gebeurtenissen in uw leven vergen speciale aandacht. Pigmans Ras Janssen Notarissen biedt u deze aandacht.

lees verder

Zakelijk

Pigmans Ras Janssen Notarissen is van oudsher gespecialiseerd in ondernemingsrecht en de juridische dienstverlening aan ondernemers.

lees verder