Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

PRJ
Onder PRJ wordt verstaan de maatschap Pigmans Ras Janssen notarissen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17275176, waarvan de maten alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn. De aandelen van bedoelde besloten vennootschappen worden alle al dan niet rechtstreeks gehouden door notarissen.
Een lijst van de partners van PRJ, althans van de personen die al dan niet rechtstreeks de aandelen in het kapitaal van bedoelde besloten vennootschappen houden - welke personen conform internationaal gebruik ook wel als "Partners" worden aangeduid - wordt op verzoek toegezonden.

Opdrachtgever
Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienst­verlening, alsmede diens eventuele wederpartij(en) bij een bepaalde transactie.

Opdracht
Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij PRJ zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten, zoals deze hierna in artikel 2 is beschreven.

Wwft
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2 - Opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door PRJ en worden niet geacht aan enige aan PRJ verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder "verbonden persoon" wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de Partners en de maten van PRJ.

 2. Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is PRJ vrij om te bepalen welke van de bij PRJ werkzame personen (Partner of werknemer) bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

 3. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking  van de opdracht anders voortvloeit.

 4. De Opdracht leidt voor PRJ tot een inspanningsverplichting en niet tot een verplichting het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken.

 5. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 6. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de opdracht door PRJ is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens PRJ gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies niet-weersproken in ontvangst neemt dan wel als PRJ een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot PRJ behoort de akte van levering zal verlijden.

 7. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 - Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door PRJ uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van PRJ, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen PRJ en derden.

 2. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van PRJ, de Partners, de maten van PRJ, de bestuurders van die maten en alle personen die bij of voor PRJ werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden bedoeld in lid 1 van dit artikel waartoe de Opdracht is verleend na de datum van deponering als aan het slot van deze algemene voorwaarden vermeld. Op eerder van kracht geweest zijnde algemene voorwaarden van PRJ kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin geen beroep meer worden gedaan.

Artikel 4 - Inschakeling van derden

 1. PRJ is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door PRJ in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. PRJ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van PRJ.

 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat PRJ ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven Opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aan­spra­ke­lijk­heids­beperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5 - Tarieven en meerwerk

 1. De Opdrachtgever is aan PRJ honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door PRJ worden vastgesteld. Ter zake van werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Voorts is PRJ gerechtigd tussentijds te declareren.

 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:
  1. Indien een gebruikelijk vast kantoortarief van toepassing is, is dit tarief door Opdrachtgever verschuldigd.
  2. Indien een modulair opgebouwd tarief van toepassing is, is de Opdrachtgever het tarief verschuldigd dat geldt voor de betreffende van toepassing zijnde modules.
  3. Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is dit tarief door de Opdrachtgever verschuldigd.

   PRJ is in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde steeds bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de Opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien ver­tra­ging­en ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door Opdrachtgever of derden. PRJ zal dit in voorkomend geval tijdig aan Opdrachtgever melden. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van PRJ veroorzaakt wordt door - dan wel zijn oorzaak vindt bij - één partij, is PRJ bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens PRJ.

  1. Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan PRJ verschuldigd de verschotten die PRJ ten behoeve van de Opdrachtgever betaalt.
  2. Kosten die derden ter zake een rechtshandeling in rekening brengen (zoals kadasterkosten, leges, griffierechten en dergelijke) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde  bedrag doorbelast aan de Opdrachtgever. Wijziging in deze bedragen tijdens de uitvoering van de Opdracht worden één op één doorbelast.
  3. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.

 3. Ingeval aan de werkzaamheden van PRJ een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt PRJ het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

 4. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

 5. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de Opdracht.

 6. De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig dagen na factuurdatum geschiedt.

 7. PRJ is voorts - in afwijking van dan wel aanvulling op het in lid 1 van dit artikel gestelde - gerechtigd in alle gevallen van:
  1. betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens  partij in een bij een notaris verbonden aan PRJ verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploot(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij - dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij PRJ gekozen woonplaats, hiervoor kosten in rekening te  bij de perso(o)n(en) in wiens Opdracht het exploot wordt uitgebracht dan wel in wiens
   Opdracht de correspondentie wordt betekend;
  2. betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde die geen partij is bij een akte bedoeld sub a waarbij het/de betreffende exploot(en)/ cor­respondentie wordt/worden uit­ge­bracht/ver­zon­den gericht aan een partij in een bij een notaris verbonden aan PRJ verleden notariële akte, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) aan wie het exploot wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend;
  3. verzoeken tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder PRJ berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota's en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker;
  4. verzoeken om informatie omtrent persoonsgegevens dan wel het verwijderen ervan, voor zover enig voor PRJ geldend voorschrift zich daar niet tegen verzet, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.

9.  De kosten als in het vorige lid bedoeld worden gesteld op de kantoortarieven zoals die van tijd tot tijd door PRJ worden vastgesteld.

10. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de Opdracht. PRJ is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken Opdracht aan de Opdrachtgever te declareren op basis van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan PRJ verschuldigd zijn. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, dan wel de betreffende rechtspersoon onbevoegdelijk is vertegenwoordigd, deze na­tuur­lijke persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wan­betaling door de rechtspersoon is hij derhalve per­soon­lijk aansprakelijk voor de betaling van de de­cla­ra­tie of nota, onverschillig of de declaratie of nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon. PRJ is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op haar kwaliteitsrekening.

 2. Ingeval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever vrijwaart PRJ en de aan haar verbonden personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door PRJ ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van PRJ in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 2. Betaling van declaraties van PRJ dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door PRJ in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schrif­te­lijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de notarissen van PRJ gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteits­rekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het nota­ris­ambt, waartoe de Opdrachtgever is gerechtigd, te ver­re­ke­nen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdracht­gever aan PRJ verschuldigd is. Alle (buiten)­ge­rech­te­lijk­e kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, hieronder wordt begrepen de door PRJ bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief, een en ander voor zover de Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

 3. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente verschul­digd over al hetgeen PRJ van hem te vorderen heeft ter zake van de vordering met betrekking waartoe hij in verzuim is. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.

Artikel 8 – Uitbetaling en beheer van gelden

 1. Een vordering op PRJ vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. PRJ behoudt zich op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

 2. Over gelden die aan PRJ zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door PRJ van tijd tot tijd vast te stellen rente vergoed welke gebaseerd is op de door PRJ ontvangen rente, zulks onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan één week onder PRJ berusten. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij PRJ in beheer zijn door PRJ forfaitair worden (door)berekend en verrekend met het aan de cliënt toekomende bedrag, zulks ongeacht hoe lang de gelden worden beheerd door PRJ, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Onder de in het vorige lid bedoelde gelden worden uitdrukkelijk begrepen gelden die bij PRJ in depot zijn gesteld en waarvan door de notaris of diens waarnemer is vastgesteld dat tussen partijen geen of geen volledige overeenstemming bestaat omtrent de uitbetaling, dan wel het anderszins gelden betreft die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij PRJ in depot dienen te zijn gesteld.

 4. PRJ mag slechts tot uitbetaling aan een partij overgaan indien:
  -   zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of
  -   na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

 5. Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, hebben in verband met het vorenstaande een voorwaardelijke aanspraak jegens PRJ, en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin de betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.

 6. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.

Artikel 9 - Werkzaamheden - Wwft

 1. De werkzaamheden zullen door PRJ worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.

 2. Op de dienstverlening door PRJ is onder andere de Wwft van toepassing. In dat kader is PRJ onder meer verplicht:
  -    in verband met de dienstverlening aan Opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  -    zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 3. PRJ zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PRJ.

 4. Door het verstrekken van de Opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan PRJ voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

 5. PRJ merkt op dat zij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Wwft laat prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

Artikel 10 - Klachten

 1. Ingeval de Opdrachtgever klachten heeft jegens PRJ zal hij deze klachten eerst aan PRJ naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
  -    de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
  -    de Geschillencommissie Notariaat casu quo de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk; of
  -    de desbetreffende Kamer voor het Notariaat.

 2. Diegene van de Opdrachtgever en PRJ die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel - bij gebreke van een dergelijk tarief - tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van PRJ

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan PRJ gegeven Opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval PRJ aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien, om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van PRJ en van de Partners, de maten van PRJ, de bestuurders van die maten en alle personen die bij of voor PRJ werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid wordt beperkt tot een totaalbedrag van € 10.000,-- dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 10.000,-- exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,-- exclusief btw.

 2. PRJ sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 3. De in het vorige leden van dit artikel omschreven aan­spra­ke­lijk­heids­beperking geldt tevens voor het geval PRJ aansprakelijk is voor fouten van door haar inge­scha­kel­de derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of  andere zaken, geen uitgezonderd.

 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt ook indien PRJ ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

 5. PRJ is niet aansprakelijk indien een bank waar PRJ een kwaliteitsrekening aanhoudt haar verplichtingen jegens PRJ en/of de Opdrachtgevers van PRJ niet nakomt.

 6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van PRJ voor die schade en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende Opdracht.

 7. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

 8. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen de Partners, de maten van PRJ, de bestuurders van die maten en alle personen die bij of voor PRJ werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 12 – Data

 1. PRJ registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het verstrekken van de opdracht aan PRJ geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de Opdrachtgever. De notaris behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 2. Op alle persoonsgegevens die PRJ van de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Opdracht, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. PRJ zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  1. voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
  2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht;
  3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken;
   of
  4. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

 3. PRJ kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Indien dit niet wordt gewenst, kan hiertegen op ieder moment bezwaar worden gemaakt door een bericht gericht aan PRJ.

 4. De Opdrachtgever heeft het recht PRJ te verzoeken inzage te verlenen in de – door PRJ verwerkte – persoonsgegevens van de Opdrachtgever en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer. Een verzoek om inzage en/of correctie dient de Opdrachtgever schriftelijk te richten aan PRJ.
  De Opdrachtgever met personeel, vennoten of bestuurders, dient (indien van toepassing) deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de personen die bij haar betrokken zijn en van wie PRJ persoonsgegevens verwerkt.

 5. Notariële akten worden te allen tijde op papier bewaard. De overige delen van het protocol zoals kaartsystemen worden in digitale vorm bijgehouden.

 6. De dossiers waarin PRJ werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft verricht met alle daartoe behorende overige documenten worden digitaal gearchiveerd. Fysieke stukken die PRJ ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen worden digitaal door PRJ bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever en voor zover wettelijk toegestaan kunnen fysieke stukken die PRJ ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen terstond na de beëindiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever worden teruggegeven. Na digitale vastlegging en archivering worden deze fysieke stukken en overige fysieke documenten vernietigd door een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf waarbij waarborgen worden verleend in verband met de geheimhoudingsplicht.

 7. De Opdrachtgever geeft PRJ het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

Artikel 13 - Diverse onderwerpen

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

 2. Tezamen met de Opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen PRJ en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

 3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de Opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

 4. PRJ is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 14 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Informatie betreffende de AVG is terug te vinden op de website van PRJ (privacy statement en/of disclaimer).

Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en PRJ is Nederlands recht van toepassing.

 2. Behoudens het bepaalde in artikel 10 zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PRJ is gevestigd. Niettemin heeft PRJ het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

April 2020

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.